Material per al professorat

Guia didàctica

APUNTS DIDÀCTICS
Informació detallada sobre l'enfocament pedagògic del contingut de la unitat.
INDICADORS D'AVALUACIÓ
Per a cada unitat.
SOLUCIONARI
CÀLCUL MENTAL
Plantejament de tres situacions matemàtiques que s'han de resoldre mentalment.
HISTÒRIA
Narració de l'escena inicial que contextualitza el contingut essencial de la unitat.
QÜESTIONS
Preguntes relacionades amb l'observació de la imatge i la comprensió de la narració de l'escena inicial.
ACTIVITATS D'APRENENTATGE
Proposta oberta d'activitats que el professorat podrà utilitzar, segons el seu criteri, d'acord amb les necessitats i els ritmes d'aprenentatge que hi ha a l'aula. Aquestes activitats faciliten l'atenció a la diversitat de capacitats i habilitats de l'alumnat. Gràcies a aquestes activitats, els continguts es poden introduir i consolidar amb garantia d'èxit.
Tuhattaituri


Descarregar mostra guia


NOTES
Apreciacions específiques de l'equip d'autors sobre aspectes interessants de les activitats del quadern de l'alumne i de l'alumna.
REPTES MATEMÀTICS
Situacions matemàtiques que els alumnes i les alumnes han de resoldre ràpidament i de forma individual o col·laborativa (en parella, en petit grup o tota la classe).
LA PISSARRA
Esquema del contingut essencial perquè el professorat el pugui reproduir a l'aula com a suport didàctic.
RECURSOS DIDÀCTICS
Cada unitat té propostes d'activitats addicionals de nivell bàsic i avançat. Les dues propostes tenen solucionari.
Tuhattaituri


1
2
3
4
5
6
7
Tuhattaituri


1.  Indicadors d'avaluació

Per a cada unitat.

2.  Apunts didàctics

Informació detallada sobre l'enfocament pedagògic del contingut de la unitat.

3.  Història

Narració de l'escena inicial que contextualitza el contingut essencial de la unitat.

4.  Qüestions

Preguntes relacionades amb l'observació de la imatge i la comprensió de la narració de l'escena inicial.

5.  Activitats d'aprenentatge

Proposta oberta d'activitats que el professorat podrà utilitzar, segons el seu criteri, d'acord amb les necessitats i els ritmes d'aprenentatge que hi ha a l'aula. Aquestes activitats faciliten l'atenció a la diversitat de capacitats i habilitats de l'alumnat. Gràcies a aquestes activitats, els continguts es poden introduir i consolidar amb garantia d'èxit.

6.  Càlcul mental

Plantejament de tres situacions matemàtiques que s'han de resoldre mentalment.

7.  Solucionari


Descarregar mostra guia

1
2
3
4
Tuhattaituri


1.  Reptes matemàtics

Situacions matemàtiques que els alumnes i les alumnes han de resoldre ràpidament i de forma individual o col·laborativa (en parella, en petit grup o tota la classe).

2.  La pissarra

Esquema del contingut essencial perquè el professorat el pugui reproduir a l'aula com a suport didàctic.

3.  Recursos didàctics

Cada unitat té propostes d'activitats addicionals de nivell bàsic i avançat. Les dues propostes tenen solucionari.

4.  Notes

Apreciacions específiques de l'equip d'autors sobre aspectes interessants de les activitats del quadern de l'alumne i de l'alumna.

Avaluació per dimensions

Dimensions únicament disponibles al CV de Catalunya

Descarregar mostra

Programació didàctica i proposta curricular

Adaptades al currículum.


1.1 I. EL CONCEPTE DE NOMBRES
Bloc 1: Continguts Bloc 1: Criteris d'Avaluació
 • Anàlisi i comprensió dels enunciats.
 • Utilització de dibuixos i imatges per fer recomptes de col·leccions d'elements.
 • Quantificació de col·leccions d'objectes de fins a 10 elements.
 • Acostament al mètode de treball científic mitjançant l'estudi d'algunes de les seves característiques i la seva pràctica en situacions senzilles.
 • Confiança en les pròpies capacitats per a desenvolupar actituds adequades i afrontar les dificultats pròpies a l'hora d'enfrontar-se a tasques de comptatge o de resolució de problemes.
 • Expressar de forma oral i raonadament el procés de resolució de les activitats i els problemes.
 • Demostrar i desenvolupar les actituts personals adequades per a enfrontar la resolució de problemes i activitats.
Descarregar programació didàctica i proposta curricular

Sessions d'aprenentatge

Temporalització per sessions dels recursos a utilitzar a cada moment.


Tuhattaituri 1.1
1.er curs, 1.er trimestre
Materials Bàsic Reforç Ampliació
Guia Pàg. 14 Activitats 1 i 4 Pàg. 15 Activitats 2 i 3 Pàg. 15 Activitat 4
Act. Dig. Nivell 1 Tasca 2 Nivell 2 Tasca 2
Guía Pàg. 14. Lectura L'aleta arriba a la ciutat
Pàg. 14. Activitat sobre la lectura i la imatge
Pàg. 15 Activitat 5 Pàg. 204 Fitxa 1b Activitat 1
Act. Dig. Nivell 1 Tasques 1 i 3 Nivell 2 Tasca 1
Quadern Págs. 2 i 3 Activitats 1 i 2 5
Guia Pàg. 203 Fitxa 1a Activitat 1 Pàg. 204 Fitxa 1b Activitat 2
Quadern Pàg. 3 Activitat Consolida
Pàg. 4 Activitats 3 i 4
Pàg. 5 Activitats 5 i 6
Guía Pàg. 15 Càlcul mental
Pàg. 16 Reptes matemàtics
Descarrega exemple de guia

Quadern digital

El professorat tindrà accés al quadern digital, i el podrà projectar a l'aula per fer un treball de manera col·laborativa amb tota la classe.

Tuhattaituri

Activitats autocorrectives i quadre avaluatiu

El professorat podrà:

 • Veure les solucions de totes les activitats sense haver de resoldre-les
 • Accedir als resultats de les activitats digitals realitzades per l'alumnat
Tuhattaituri
Sol·licita informació


Materials d'aula

 • Quaderns d'aprenentatge
 • Materials digitals
 • Materials manipulatius
 • Guia didàctica