Unitats de presentació de continguts

PRIMERA DOBLE PÀGINA: Presenta activitats bàsiques i de consolidació dels nous continguts adreçades a tot l'alumnat.

Les unitats comencen amb una SITUACIÓ MATEMÀTICA, propera a la realitat de l'alumnat, que es relaciona amb el contingut que es presenta.


ACTIVITATS BÀSIQUES

Tuhattaituri

CÀLCUL MENTAL. A partir de la unitat 5 del quadern, les caselles del llangardaix recullen els resultats del càlcul mental treballat des de la guia didàctica.

CONSOLIDA. Reforça els continguts a través de tipologies ja treballades en les activitats bàsiques.


SEGONA DOBLE PÀGINA: Aplica les teves habilitats. Recull una proposta doble, d'acord amb els ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.

PROPOSTA A.
Activitats bàsiques que reforcen els continguts de la unitat.


GIMNÀS. Totes les unitats, excepte les de Diverteix-te amb les mates, ofereixen una àmplia bateria d'activitats digitals. S'hi pot accedir activant la llicència que s'indica en el quadern.

Tuhattaituri

PROPOSTA B. Activitats avançades (problemes, reptes de lògica, desenvolupament del pensament computacional...) que són més complexes i requereixen més reflexió.

EN PARELLES. Activitat col·laborativa, apta per a tot l'alumnat.


Unitats especials

PRACTIQUEM: Ofereix propostes d'aplicació dels continguts més essencials treballats anteriorment.


DIVERTEIX-TE AMB LES MATES: Aquestes unitats consoliden, per mitjà de propostes divertides, els continguts treballats i posen les bases per als nous aprenentatges. En aquesta secció l'alumnat es pot autoavaluar.


ATRAPA LES ESTRELLES: Apareix al final de cada bloc i serveix perquè l'alumnat avaluï les capacitats i habilitats pròpies.Activitats d'investigació

PÀGINA ESQUERRA.
Presentació d'activitats relacionades amb la tasca que ha de desenvolupar a la pàgina següent.

Tuhattaituri

PÀGINA DRETA.
A partir de l'activitat anterior, es desenvolupa una tasca concreta basada en una recerca.


A partir de tercer...

Unitats especials. Resum

S'exposen els continguts i les capacitats més importants que s'han treballat a cada bloc. D'aquesta manera, l'alumnat pot consultar-ho abans d'abordar les tasques que se li encarreguin.

Refermament dels continguts essencials

Es proposen activitats centrades en la consolidació dels continguts bàsics dels blocs anteriors. Es pot abordar al final de cada bloc o bé realitzar-les com si fos d'un bloc més del mètode, en funció de les necessitats de l'alumnat.


Els materials manipulatius

Tots els quaderns d'aprenentatge van acompanyats amb un sobre de materials manipulatius, on es poden trobar, entre d'altres:

Fitxes de descomposició

Tangram

Figures geomètriques

Fraccions

Monedes

Bitllets

Rellotge

Recta numèrica


Material digital


Tuhattaituri
Per a cada unitat didàctica s'han desenvolupat activitats digitals autocorrectives que ajuden a consolidar els procediments treballats.
En clicar a "Veure activitats" l'alumnat hi tindrà accés.
Aquestes activitats estan estructurades en dos nivells de dificultat per atendre el ritme d'aprenentatge de l'alumnat.
Cada nivell desenvolupa entre 2 i 3 tasques i cada tasca té diverses activitats.
Tuhattaituri
Tuhattaituri
L'alumnat visualitzarà els encerts i els errors de cada activitat que realitzi. Al final de la tasca obtindrà una nota global del conjunt de les activitats.